eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Vitaj Zubaka...
Peter, 22.05.2014 (42141 pretan)

V sobotu, 3. mája 2014, sa na elezninej stanici v Tisovci uskutonilo oficiálne privítanie „Zubaky“, teda parného adhézno-ozubnicového ruša MÁV/CFR 40.006, ktorý sa podarilo získa z Rumunska a opravi do prevádzkyschopného stavu. Do Tisovca som na akciu zašiel, aby som Zubaku opä videl „pod parou“ a slávnostnú chvíu zadokumentoval; a o tom je táto fotoreportá. Informácie o parnom rušni „Zubake“ sme u uviedli v reportái o prvom zakúrení ruša v Tisovci.

Na elezninú stanicu v Tisovci som prišiel v predstihu, ešte pred zaiatkom slávnosti, ktorej zaiatok bol plánovaný na 13. hodinu. Stanica takmer zívala prázdnotou, pohybovalo sa tu akurát pár usporiadateov a nedokavcov ako ja. Na koaji poveda výpravnej boli pristavené dve historické vozidla, motorový voze M 240.0039 a motorový ruše T 444.1082.

Stanica Tisovec
Privítanie Zubaky
 
Motorový voze M 240.0039 a za ním motorový ruše T 444.1082
Privítanie Zubaky

Parný ruše so súpravou historických vozov bol odstavený na kusej koaji pred Tisovskou stanicou od Brezna, kde akal na slávnostný okamih. Prešiel som sa po stanici a urobil prvé zábery.

 
Parný adhézno-ozubnicový ruše MÁV 4296 na ele vlaku
Privítanie Zubaky

Blíil sa as zahájenia slávnosti, preto som sa vrátil k výpravnej budove. Aj napriek nie príliš lákavému poasiu sa stanica pred 13. hodinou zaala vemi rýchlo zapa návštevníkmi.

Slávnos bola zahájená kultúrnym programom, najprv zahrala dychová hudba Hradovanka a potom vystúpili Tisovské maoretky.

Dychová hudba Hradovanka
Privítanie Zubaky
 
Maoretky
Privítanie Zubaky
 
Pri príleitosti slávnostného predstavenia Zubaky bol vypravený zo Zvolena mimoriadny motorový vlak, ktorý bol zloený z motorového voza KHT Zvolen M 131.1053. K nemu sa v Podbrezovej pripojil alší motorový voze M 131.1443 SPD ilina, ktorý tam prišiel u pri príleitosti otvorenia sezóny na H. Príchod Zubaky do stanice bol naplánovaný a po príchode mimoriadneho vlaku zo Zvolena a Podbrezovej, ale motorový historický vlak meškal. Usporiadatelia preto pozmenili program a do stanice prišiel najprv parný ozubnicový ruše 40.006 „Zubaka“ so súpravou historických vozov a po om aj spomínaný motorový vlak zo Zvolena. Po slávnostnom uvítaní Zubaky nasledovali slávnostné príhovory.
 
Generálny riadite sekcie elezninej dopravy MDVRR SR p. Jií Kubáek
Privítanie Zubaky
 
Primátor mesta Tisovec p. Peter Miná
Privítanie Zubaky
 
Slávnostné zhromadenie
Privítanie Zubaky

Vítanie Zubaky
Privítanie Zubaky
 
Historický vlak vchádza pomaly do stanice
Privítanie Zubaky
 
Dvojica Hurvínkov zo Zvolena a iliny
Privítanie Zubaky
 
Foto do albumu
Privítanie Zubaky

Súasou podujatia bol aj slávnostný akt podpísania partnerskej zmluvy o spolupráci medzi OZ Zubaka a elezninej spolonosti Tanvald o.p.s. z eskej republiky, take je dos moné, e naša parná „Zubaka“ sa pozrie aj do sveta, a pre zmenu, do Tisovca mono opä zavíta motorový ozubnicový ruše radu T 426. Dva rušne tohto radu boli niekedy do Tisovca dodané pre potreby nákladnej dopravy, ale po zrušení vysokej pece v Tisovci a aj pre problémy v prevádzke (vykoajenie) boli oba rušne premiestnené do iech. Po slávnostnom ceremoniáli nasledoval voný program a návštevníci sa mohli dotknú Zubaky, pozrie kuchyu rušovodia, alebo navštívi tunajšie elezniné múzeum. Samozrejme, e nechýbali stánky s oberstvením a suvenírmi.

Slávnos prebiehala za plnej elezninej prevádzky
Privítanie Zubaky
 
Posun
Privítanie Zubaky

Škoda len, e poasie sa neskôr pokazilo a slávnostné podujatie narušil lejak, kvôli ktorému sa stanica vemi rýchlo vyudnila. Ale napriek tomu si myslím, e to hlavné z pripraveného programu si návštevníci podujatia mohli ui.

Spustil sa lejak a stanica sa vyprázdnila
Privítanie Zubaky
 
V dadi...
Privítanie Zubaky
 
Zubaka
Privítanie Zubaky
 
Motorové vozne radu M 131.1
Privítanie Zubaky
 
Na 15. hodinu bol naplánovaný odchod motorového vlaku, resp. motorového voza M 131.1053 do Zvolena. Druhý motorový voze mal plánovaný odchod do iliny o 17. hodine.

Kúsok nostalgie
Privítanie Zubaky

Parný ruše MÁV 4296
Privítanie Zubaky
 
Priatelia s VK Poprad
Privítanie Zubaky
 
Po odchode prvého historického motorového vlaku sa uskutonilo prvé slávnostné posunovanie Zubaky so súpravou historických vozov v stanici Tisovec. To u na stanici bolo naozaj pomenej udí, väšinou udia akali vo vláiku. Nasledovalo krátke posunovanie v stanici, ktoré prinieslo potešenie návštevníkom sediacim vo vlaku, ale aj fotografom, ktorí vytrvali a do posledného posunu parného ruša 40.006 do depa OZ Zubaka.

Motorový voze posunuje
Privítanie Zubaky
 
Jazdenie v stanici
Privítanie Zubaky
 
Dtto
Privítanie Zubaky
 
Parný ruše sólo pózuje pri výpravnej budove
Privítanie Zubaky

p. Jaroslav Vano a jeho flašinet
Privítanie Zubaky
 
Do riadnej prevádzky ozubnicového ruša na trati z Tisovca do Pohronskej Polhory si však záujemcovia musia poka. Pripravuje sa dlhodobá výluka na trati, kvôli výstavbe nových mostov, o ktorej sme Vás informovali.

Po ukonení akcie nasleduje prevádzkové ošetrenie
Privítanie Zubaky
 
Okrem toho, eleznice Slovenskej republiky musia tra v úseku ozubnice od výhybne Tisovec-Bánovo po stanicu Pohronská Polhora opravi, najmä na oboch vekých viaduktoch pod Dielom a ertov, a tie preveri aj funknos ozubnicového systému. Zostáva len dúfa, e sa to do prvej plánovanej jazdy Zubaky podarí všetko úspešne vykona.
 
Fotografie z úspešnej akcie sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home