eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nedea so Zubakou
Peter, 12.07.2015 (38453 pretan)

Uplynulú nedeu sa uskutonila alšia jazda Zubaky pre verejnos. Zubake, ako sa udovo hovorí parnému rušu, ale aj trati z Tisovca do Pohronskej Polhory, sme sa tu stránkach magazínu venovali u viackrát. Znovuzrodenie tejto atrakcie sme sledovali a priniesli sme aktuálne informácie. No bol najvyšší as do Tisovca opä zájs a pozrie sa na jazdy pre verejnos.

Iná akcia ma v uplynulú nedeu pritiahla na Muránsku dolinu. Pôvodne som nemal v pláne ís do Tisovca, ale nakoniec som sa pod vplyvom iných okolností rozhodol do Tisovca zájs. V nedeu do Muráa toti zavítal Klub elezniných cestovateov a to bol ten dôvod, pre ktorý som do Muráa zašiel aj ja. Tohto roku sa na trati z Plešivca do Muráa nekonala iadna nostalgická jazda, a preto mi táto akcia zlepšila náladu. Z Muráa do Tisovca to u nie je aleko a v dobrej spolonosti sa as strávený akaním na vlak pri trati skráti na minimum.
 
Po mojom príchode do Tisovca sa na stanici všetko pripravovalo na odchod parného vlaku do výhybne Zbojská. Urobil som pár záberov a vybral som sa na tra.
 
Kee stále prebieha rekonštrukcia cesty I/72 medzi Tisovcom a Breznom, výber bol zúený a nakoniec som sa rozhodol poka na parný vlak pri viadukte pod Dielom. Tam sú práce takmer u ukonené a je tam priestor aj pre odstavenie auta. Netrvalo dlho a ozvala sa parná píšala Zubaky. Krátko na to sa postupne objavili osobné vozne súpravy parného vlaku, ktoré Zubaka pomaly tlaila pred sebou do svojej cieovej stanice. Poasie výletníkom a nám fotografom prialo, take nebol problém urobi pár záberov. Pokal som ešte na poiarny vlak a potom som sa pobral alej na Zbojskú.
 
Našastie, semafor, ktorý tu reguluje cestnú dopravu v úseku na Zbojskú, ma pri príchode privítal zelenou farbou, take som bez problémov stihol príchod Zubaky na Zbojskú. Urobil som pár záberov z trate a pri provizórnej zastávke. Výletníci vystúpili zo súpravy a vydali sa smerom na salaš. Súprava parného vlaku sa vydala ešte na krátku cestu do výhybne Zbojská. Hne po nej sa do výhybne vybral aj poiarny vlak a samozrejme aj ja.
 
U prešlo pár rokov, od mojej poslednej návštevy vo výhybni, take som tam opä rád zašiel. Vo výhybni akal odstavený motorový voze M 262.004 a pomaly do stanice vošiel parný vlak a tie poiarny vlak. Parný vlak ešte posunoval na vedajšiu koaj. Urobil som opä pár záberov a pomaly som pobalil fototechniku. Naspä do Tisovca mal ís vlak a asi o tri hodiny a to sa mi tak dlho aka nechcelo a navyše som mal v pláne foti iný vlak.
 
Cestou spä do Tisovca som prechádzal popri odboke na salaš Zbojská, ke som zbadal, e tu došiel samotný parný ruše. Nu som hne zastavil a opä sa pustil do fotenia. Ve parný ruše tlaí súpravu vozov stále komínom dopredu, take vyfoti si ho spredu bez vozov je takmer nemoné. Slnené poasie prialo akcii a ruše tu stál dlhší as, take bolo dos moností na vyfotenie parného ruša z viacerých pozícií.
 
Ke som bol u dostatone nasýtený pohadom na tento malý parný zázrak, pobral som sa za alším mojim elezniným cieom, ale o tom mono a na budúce priatelia.
 
Motorový voze 812.003
Tisovec
 
zubaka
Zubaka
 
Viadukt pod Dielom
Zubaka
 
Zubaka
Zubaka
 
Karkulka na poiarnom vlaku
Zubaka
 
Príchod na Zbojskú
Zubaka
 
Ešte pár metrov...
Zubaka
 
Opä poiarny vlak, cisternový voze by si zaslúil aj nový lak...
Zubaka
 
Konená pre výletníkov...
Zubaka
 
Posun do výhybne Zbojská...
Zubaka
  
dtto
Zubaka
 
Výhyba Zbojská
Zubaka
 
Odstavený motorový voze M 262.004
Zubaka
 
Parný vlak
Zubaka
 
Zbojská
Zubaka
 
Zubaka
Zubaka
 
Parný ruše pôvodom z Rumunska
Zubaka
 
Parný adhézno-ozubnicový ruše MÁV/CFR 40.006 ije...Zubaka
 
Fotografie z jazdy Zubaky z Tisovca na Zbojskú sú vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home