eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 120
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz
Peter, 03.08.2015 (39491 pretan)

V súvislosti s modernizáciou elezninej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, km 100,500 – 159,100 pre traovú rýchlos do 160 km/hod., VI. etapa (úsek Beluša – Púchov), sa v sobotu, 1. augusta 2015, uskutonilo prepnutie traknej prúdovej sústavy (TPS) v stanici Púchov. Z tohto dôvodu bola v sobotu v stanici Púchov a priahlých úsekoch tratí 120 a 125 celodenná napäová výluka, a preto osobné vlaky boli nahradené autobusmi a na rýchlikoch boli nasadené motorové rušne.

Tra z Púchova do iliny bola elektrifikovaná jednosmernou TPS 3 kV ešte v roku 1960. Tra z Bratislavy do Púchova bola elektrifikovaná postupne a posledný úsek z Trenína do Púchova bol odovzdaný do prevádzky a 28. januára 1988. V skutonosti jednofázová striedavá TPS 25 kV, 50 Hz konila pred stanicou Púchov, poda ZCP bolo styné miesto v km 156,200.
 
V sobotu došlo k zrušeniu styného bodu v km 156,200 a do prevádzky boli uvedené nové dva styné body, prvý smerom na ilinu na trati 120 v km 158,643 na úseku Púchov – Povaská Bystrica a druhý smerom na Horní Lide na trati 125 v km 0,894 na úseku Púchov – Lúky pod Makytou. elezniná stanica Púchov bola tak odpojená od jednosmernej TPS. V priebehu da boli osadené nové návestidlá pre elektrickú trakciu, demontá a montá úsekových odpojovaov trakného vedenia, prepojení a pod. Vo veerných hodinách boli vykonané napäové skúšky striedavej TPS v stanici Púchov, ím sa táto stanica definitívne zaala napája touto TPS.  
 
V sobotu som sa do Púchova zašiel pozrie, aby som túto ojedinelú udalos zadokumentoval.
 
R 602 do Bratislavy odchádza z Púchova
Zmena TPS Púchov 2015
 
Beva do Prahy na ele s rušom 754.084
Zmena TPS Púchov 2015
 
Styk dvoch TPS poda ZCP (zdroj: SR)
Zmena TPS Púchov 2015
 
Poda predpisu SR Z1  náves 142, oznauje zaiatok jednosmernej TPS, a náves 143, zaiatok jednofázovej TPS, sa  umiestujú na styku dvoch TPS. Tieto návesti  musia by doplnené návesami 139 pripravte sa na stiahnutie zberaa, 140  stiahnite zbera a 141 zdvihnite zbera, prípadne, pri pouití fázových deliov, návesou 136a, pripravte sa na vypnutie prúdu a návesou 136b, vypnite prúd a návesou 137, zapnite prúd.
 
Styk dvoch TPS a príslušné návesti (zdroj: predpis SR Z 1)
Zmena TPS Púchov 2015
 
Dvojica 754 ako Rv vykáva na príchod protiidúceho rýchlika
Zmena TPS Púchov 2015
 
Motorový ruše 754.054 v Púchove
Zmena TPS Púchov 2015
 
Dvojica rušov 754 na rýchliku do Košíc
Zmena TPS Púchov 2015
 
Návštevu Púchova som vyuil a zašiel sa pozrie aj k miestu styku
Cestou som urobil pár záberov nových návestí
Zmena TPS Púchov 2015
 
Nová napájacia stanica 25 kV, 50 Hz
Zmena TPS Púchov 2015
 
Návesti poda Z 1
Zmena TPS Púchov 2015
 
Rosnika odstavená v areáli spolonosti Continental
Zmena TPS Púchov 2015
 
Práce na traknom vedení v mieste styku - koaj . 1
20150801_2106_pustyk520
 
Dtto
Zmena TPS Púchov 2015
 
Naavo vchodové návestidlo 2S, priamo 1S
Zmena TPS Púchov 2015
 
Ruše 754.054 na ele R 605 do Košíc
Zmena TPS Púchov 2015
 
Rýchlik 604 do Bratislavy so 754.036 na ele
Zmena TPS Púchov 2015
 
Po návrate na stanicu som vyfotil 742 na IC RJ do Košíc
Zmena TPS Púchov 2015
 
Po celý de sa po stanici pohyboval MVTV
Zmena TPS Púchov 2015
 
Ruše 754.032 na alšom vlaku z Prahy do iliny
Zmena TPS Púchov 2015
 
Dvojica rušov 754 na R 607, ktorým som svoju návštevu v Púchove ukonil
Zmena TPS Púchov 2015
  
Zaujímavosou je, e motorové rušne radu 754 tu pred elektrifikáciou pravidelne chodili na rýchlikoch z Bratislavy do Košíc, take pre niektoré z nich to bol nostalgický návrat do niekdajšieho pôsobiska. Viac fotografií z Púchova je vo fotoalbume. Foto: © autor.

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home