eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 120
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl
Peter, 19.02.2017 (50169 pretan)

eleznice Slovenskej republiky informovali o zaiatku modernizácie elezninej trate z Púchova do Povaskej Teplej. Ide o posledný úsek na trati Bratislava – ilina v rámci výstavby koridoru Bratislava – ilina – Košice – ierna nad Tisou. Stavba je vzhadom na jej rozsah rozdelená na pä ucelených astí stavby. Technicky a investine najnáronejšou asou je traový úsek Púchov – Povaská Bystrica.
 

Modernizáciu 16 km dlhého úseku elezninej trate Púchov – Povaská Teplá realizuje "Zdruenie Nimnica", ktoré sa stalo víazom súae. Celkové náklady sa predpokladajú vo výške 364,9 mil. eur bez DPH. Výstavba by mala trva 40 mesiacov, jej koniec sa predpokladá v januári 2020.
 
Nová tra pôjde cez novovybudované dva tunely Diel (dka 1 081,7 m) a Milochov (dka 1 861 m) a viacero mostov. Celkom bude postavených a zrekonštruovaných 14 elezniných mostov. elezniným mostom bude premostená aj vodná nádr Nosice. Vybudovaných bude šes nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušené budú štyri priecestia. Všetky existujúce úrovové kriovania so elezninou traou budú odstránené a nahradené mimoúrovovými kríeniami bu nadjazdom, podjazdom alebo budú odstránené bez náhrady.
 
Na celom úseku stavby bude potrebné odstráni, resp. zbúra celkom 31 objektov a niekoko alších menších nehnuteností (garáe a hospodárske budovy). Kvôli výstavbe novej trati bude potrebné vyrúba vyše 4 500 stromov a krovín na ploche cca 28 tisíc m2, o si vyiada následnú rekultiváciu. Okrem toho sa bude  realizova aj výrub stromov na lesných pozemkoch cca alších 4 482 stromov. SR hradia všetky náklady vyíslených spoloenských hodnôt drevín, náklady na rekultivácie, ako aj náklady na stavbou vyvolané investície.  
 
Úsek Púchov – Povaská Bystrica
 
V úseku Púchov – Povaská Bystrica dôjde k podstatnej zmene trasy elezninej trate. Súasná tra kopíruje meandre Váhu a ide popri vodnej nádri Nosice. Nová tra bude o cca 2,7 km kratšia. Tra z Púchova do Povaskej Bystrice opustí pôvodnú trasu v skm 158,398, následne mostom prekoná Nosický kanál a bude pokraova cez ostrov medzi Nosickým kanálom a riekou Váh. Tra v tomto záplavovom území pôjde striedavo po viaduktoch a násypoch. Vybudovaná by tu mala by nová elezniná zastávka Nosice s dvoma nástupišami, kadé s dkou 250 m. Prístup k zastávke bude moný novou lávkou pre peších.
 
Vizualizácia - násyp a viadukty v záplavovom území na tzv. ostrove
Vizualizcia viaduktu
 
alším mostom nová tra prekoná rieku Váh, na moste budú po stranách vybudované chodníky pre peších a cyklistov, ím sa na novú zastávku Nosice umoní prístup aj od obce a kúpeov Nimnica. Tra alej povedie ponad cestu II/507 a bude pokraova tunelom Diel (dka 1 081,7 m). Práve tu kvôli výstavbe tunela dôjde k asanácii dvoch bytových domov. Tunel spolu s únikovou štôlou vyústi pri najušom mieste vodnej nádre, ktorú prekoná prostredníctvom alšieho viaduktu (dka 653 m); plánovaný je na om chodník pre peších a cyklistov. Viadukt bude rešpektova plavebný gabarit. Tra bude pokraova alším mostom k západnému portálu druhého tunela Milochov (dka 1 861 m), jeho súasou bude aj úniková štôla. Za tunelom sa nová tra v skm 169,1 napojí na súasnú trasu trate.
 
Tunel Diel
Situcia - tunel Diel
 
Kee nová tra pôjde mimo obce Milochov, zrušená bez náhrady bude existujúca zastávka Milochov. Pôvodná elezniná tra bude znesená a v úseku medzi Milochovom a Púchovom sa v trase pôvodnej trate vybuduje nová cestná komunikácia, ím sa medzi nimi skráti cestná vzdialenos z 23 km na 7 km.
 
Vzorový prieny rez tunelom
Vzorov prieny rez tunelom
 
Nová tra bude v prevanej miere vies v styku s umelými stavbami, o bude konštrukne zohadnené v elezninom zvršku, kde od nkm 161,000 po nkm 166,610 bude pouitý bezštrkový zvršok, tzv. pevná jazdná dráha. Minimálny polomer oblúka na trati bude ma 1 214,800 m, maximálny 2 354,200 m. Maximálna hodnota prevýšenia koaje bude 120 mm. Maximálny sklon trate bude 8,261 promile. Koaj bude bezstyková, zriadená z koajnicových pásov tvaru 60 E2 dlhých minimálne 75 m. Súasou stavby budú aj štyri výhybky tvoriace dve jednoduché koajové spojky na ilinskom zhlaví elezninej stanice Púchov. Všetky budú sústavy UIC 60 a nahradia koajové spojky vybudované pri modernizácii elezninej stanice Púchov.   
 
Celková situácia - ltá pôvodná tra, ervená nová tra
Celkov situcia modernizcie trate Pchov - Povask Bystrica
 
Vyššia rýchlos vlakov a nové smerovanie trate bude znamena aj zvýšené hlukové zaaenie. Z tohto dôvodu budú v súlade s hlukovou štúdiou na ochranu obyvatestva pred nepriaznivými úinkami z dopravy na viacerých úsekoch vybudované protihlukové steny, ktoré budú zniova nepriaznivé hladiny hluku na prípustnú úrove. Protihlukové steny budú vybudované prevane v intraviláne dotknutých sídiel, od Púchova po Povaskú Bystricu.
 
Osobitnú pozornos SR venujú stavu podzemných vôd v kúpeoch Nimnica, priom od roku 2009 sa monitoruje stav a výdatnos prameov minerálnych vôd. 
 
Modernizácia elezninej trate Púchov – Povaská Bystrica je technicky a finanne najnáronejší stavebný úsek na celej trati Bratislava – ilina. Sná sa stavbárom podarí dodra termín a stavbu dokoni za plánovaných 40 mesiacov.
 

Tunel Diel - popis
 
SR, Modernizácia trate Púchov – ilina, pre rýchlos do 160 km/h, I. etapa - Tunel Diel
Investor: eleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Miesto realizácie: Nimnica
Vyšší zhotovite (Objednávate): TSS GRADE, a.s.
 
Popis objektov:

Tunel Diel je navrhovaný v rámci modernizácie elezninej trate Púchov – Povaská Bystrica, traový úsek Púchov – Povaská Bystrica v staniení (os koaje . 1) nkm 161,422 973 a nkm 162,506 000 s celkovou dkou 1081,7 m. Prechádza masívom vrchu Diel, ktorý tvorí centrálnu meandru Váhu v tomto úseku toku.
 
Tunelová rúra je rozdelená na úseky budované razením a hbením. Hbené úseky sú budované v otvorenej stavebnej jame na oboch portáloch, ktoré budú následne zasypané a rekultivované, tak aby charakter prírodného prostredia bol zachovaný.

Razená as tunela bude realizovaná v zmysle zásad NRTM s pouitím mechanického rozpojovania v priportálových oblastiach. Trhavinové rozpojovanie hornín sa bude pouíva na raziace práce tunelovej rúry v kompaktnejších astiach horninového masívu. Tunelové ostenie je navrhnuté dvojplášové tvorené primárnym a sekundárnym ostením.

Na základe poiadavky predpisu TSI-INS, TSI-SRT (2008/ES) bude tunel Diel vybavený únikovou štôlou dl. cca 304,15 m a prienym prepojením do tunelovej rúry dl. cca 21 m. Profil prieneho prepojenia je totoný s profilom únikovej štôlne. Smerové vedenia štôlne je navrhnuté ako polygón súbene s osou tunelovej rúry. Štôla je vyústená na východnom portáli tunela Diel.
 
Základné parametre tunela:

Typ tunela: Jednorúrový dvojkoajný
Dka tunela v osi tunela: 1081,7m
Dka razenej asti: 1050,0 m
Osová vzdialenos koají: 4,2 m
Priechodný prierez: „C“ s nadstavcom pre elektrifikované trate
Traová rýchlos: 160 km/hod, (výhadová rýchlos 200 km/h pre monos jazdy jednotiek s výkyvnými skriami)
Únikový chodník: na oboch stranách tunela
Svetlá výška nad chodníkom: 2,25 m
Dka únikovej štôlne v osi: 304,150 m
Dka únikovej štôlne vrátane prepojky: 325,15 m
 

Spracované poda informácií z verejných zdrojov:

Svisiace lnky:
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home