Infoblok
IP adresa: 18.205.26.39
Dátum: 09. 12. 2023
Čas: 15:25
Meniny má: Izabela
Zajtra: RadĂşz
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 2115
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1883
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2135
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1905
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 2324
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1991
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 2121
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2113
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1918
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1983
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Technické informácie

Ako je to s označovaním hnacích dráhových vozidiel?

Ako je to s označovaním hnacích dráhových vozidiel?
Na začiatku bola fotografia motorovej jednotky 861.003-6. Zadal som označenie tejto novej motorovej jednotky do kalkulačky pre výpočet kontrolnej číslice a hľa, vyšlo mi 861.003-2. Potom som pozrel na internete zverejnené fotografie aj ostatných motorových jednotiek radu 861. Prvú jednotku radu 861 som vyfotil v Bratislave, keď prebiehali jej skúšobné jazdy. Vtedy mala označenie 861.001-6, no v súčasnosti má označenie 861.001-0. Tak som sa zamyslel, či toto označenie je správne, alebo prečo je to tak.Samozrejme, že o označovaní hnacích dráhových vozidlách sú tu uvedené informácie, ale nezaškodí krátke zhrnutie. Hnacie dráhové vozidlá (HDV) mali od vzniku železníc rôzne označenie. Za bývalých ČSD bolo platné tzv. Kryšpínové označenie, ktoré tvorila kombinácia písiem a číslic. Elektrické lokomotívy mali označenie začínajúce na „E“, motorové lokomotívy „T“ a pod., za ktorým nasledovala séria číslic, ktoré mali svoj význam, podrobný popis je uvedený TU.
 
Nové označenie, ktoré sa na bývalých ČSD zaviedlo 1. januára 1988 tvorili výhradne číslice. Číselné označenie malo tvar ABC.DEF-K, kde prvé tri číslice ABC označovali rad vozidla (A – druh, BC – typ), druhé trojčíslie DEF označovalo inventárne číslo vozidla a K bola kontrolná číslica, ktorá sa vypočítala podľa normy ČSN 28 0082. Táto norma platila pre označovanie koľajových hnacích vozidiel určených pre prevádzku na tratiach ČSD a vychádzala z medzinárodnej UIC 438-3 MARQUAGE D’IDENTIFICATION DU MATERIEL MOTEUR z roku 1980. Pre informáciu uvediem, že niektoré krajiny, napr. Rakúsko, zaviedli osemmiestne národné označenie HDV v tvare ABCD.EFG-K.
 
Podľa normy ČSN 28 0082 boli preznačené všetky HDV, ktoré dostali nové sedemmiestne označenie. Podľa tejto normy, by mali mať motorové jednotky radu 861 národné označenie:
 
8
6
1
0
0
1
K
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
8
1+2
1
0
0
2
6
 
8
6
1
0
0
2
K
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
8
1+2
1
0
0
4
4
 
8
6
1
0
0
3
K
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
8
1+2
1
0
0
6
2
 
 
Podrobný popis označenia podľa ČSN 28 0082 a popis výpočtu kontrolnej číslice je uvedený TU.
 
Národné označenie 861.001-6 podľa STN 28 0082
Označenie HDV 861.001-6
 
Pre osvieženie pamäte zopakujem postup pri výpočte kontrolnej číslice. Každú nepárnu číslicu sprava v označení HDV 861.001 (prvý riadok) vynásobíme číslicou 2, párne číslice opíšeme resp. násobíme číslicou 1 (druhý riadok), a urobíme ciferný súčet všetkých číslic (tretí riadok). Rozdiel tohto ciferného súčtu od najbližšej vyššej desiatky udáva kontrolnú číslicu. Ak končí ciferný súčet nulou, teda je rovný celej desiatke, je kontrolná číslica 0. Po vzniku Slovenskej republiky bola norma ČSN 28 0082 prevzatá a platila pod označením STN 28 0082.
 
V roku 2005 bol zriadený Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, ktorého činnosť je upravená aj zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Podľa § 103 ods. 3 písm. o) a p) uvedeného zákona úrad vedie národný register vozidiel a register železničnej infraštruktúry a vydáva potvrdenia o registrácii a prideľuje železničným vozidlám evidenčné čísla.
 
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vydal Metodické usmernenie na označovanie hnacích dráhových vozidiel, ucelených jednotiek, vložených, prípojných a riadiacich vozňov železničných dráh novým 12-miestnym označením podľa TSI. Toto metodické usmernenie sa týka existujúcich HDV a malo za cieľ umožniť prevádzkovateľom HDV uľahčiť zápis do národného registra vozidiel.
 
Dodatkom P rozhodnutia Komisie č. 2011/314/EÚ zo dňa 12. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ systému transeurópskych konvenčných železníc (ďalej len „TSI“) oznámeným pod číslom K(2011) 3099 sa stanovuje spôsob označovania železničných vozidiel.
 
V článku 4 metodického usmernenia sa uvádza, že nové 12-miestne štandardné európske číslo HDV zachováva pôvodné 7–miestne, tzv. redukované označenie, ktorého určenie popisuje STN 28 0082 (rešpektujúc vyhlášku UIC 438-3). Metodické usmernenie nadobudlo účinnosť 1. novembra 2009 a bolo odvtedy viackrát aktualizované.
 
Keď som sa teraz opäť zaoberal problematikou označovania HDV, zistil som, že norma STN 28 0082, na ktorú sa odvoláva citované metodické usmernenie bola zrušená 1. augusta 2009 bez náhrady. V podstate sa metodické usmernenie odvoláva na zrušenú normu. Čo je však horšie, na Slovensku nie je v platnosti predpis, či norma, ktorá by označovanie, teda to tzv. národné alebo skrátené, riešila. Pritom sa na Slovensku rekonštruujú HDV, vyrábajú sa nové, alebo zavádzajú do prevádzky, či už elektrické, resp. motorové rušne, ale tiež motorové a elektrické jednotky. Na základe čoho je týmto HDV priraďované národné označenie, ak neexistuje platný predpis, resp. norma?!
 
STN 28 0082
 
Označovanie HDV na Slovensku vychádza z označovania HDV u bývalých ČSD. Za čias ČSD označovanie HDV riešila ČSN 28 0082 z roku 1961. Táto bola nahradená novšou normou ČSN 28 0082 z roku 1990. Táto norma platila po preznačení ako STN 28 0082 aj na Slovensku až do 1. augusta 2009. Pre porovnanie, v Českej republike bola norma ČSN 28 0082 z roku 1990 nahradená novou z 09/1997 ČSN 28 0082 Kolejová vozidla železniční – Číselné označování hnacích kolejových vozidel, ktorá platí dodnes.
 
Pozrime sa na medzinárodné označenie našej motorovej jednotky radu 861, ktoré určuje spomínaný dodatok P. Označenie HDV je určené 12-miestnym európskym číslom nasledovne:
 
Skupina
dráhových
vozidiel
[1 číslica]
Druh
Vozidla
 
[1 číslica]
Krajina, v ktorej je vozidlo
registrované
[2 číslice]
Technické
charakteristiky
 
[4 číslice]
Inventárne
číslo
 
[3 číslice]
Kontrolná
číslica
 
[1 číslica]
 
 
 
hnacie
dráhové
vozidlá
 
0 až 8
 
[podrobné údaje
v časti 8
dodatku P]
 
01 až 99
 
[podrobné údaje
v časti 4
dodatku P]
 
0000001 až 8999999
 
[význam týchto číslic je definovaný členskými štátmi, prípadne bilaterálnou alebo multilaterálnou dohodou]
 
0 až 9
 
[podrobné údaje v časti 3 dodatku P]
9
?
56
?861001
?
 
Skupina dráhových vozidiel (9) a krajina (56), v ktorej je vozidlo registrované sú už známe. 
 
Druh vozidla (druhý stĺpec) je určený časťou 8 dodatku P nasledovne:
 
Kód
Všeobecný typ vozidla
0
Ďalšie
1
Elektrický rušeň
2
Dieselový rušeň
3
Elektrická motorová jednotka (vysokorýchlostná) [motorový vozeň alebo prívesný vozeň]
4
Elektrická motorová jednotka (okrem vysokorýchlostnej) [motorový vozeň alebo prívesný vozeň]
5
Dieselová motorová jednotka [motorový vozeň alebo prívesný vozeň]
6
Prívesný vozeň zvláštneho určenia
7
Elektrický posunovací rušeň
8
Dieselový posunovací rušeň
9
Špeciálne vozidlo
 
Pre prípad našich nových motorových jednotiek (označených neviem podľa čoho ako rad 861) bude druhá číslica 5, teda 12-miestne medzinárodné označenie bude:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
5
5
6
?
8
6
1
0
0
1
?
 
Pre úplné označenie HDV potrebujeme zistiť ešte číslicu na piatom mieste. Spomínané metodické usmernenie, ktoré slúžilo pre označenie existujúcich HDV, udáva pre dieselové motorové jednotky (motorové alebo vložené vozne) radov: 810, 811, 812, 813, 820, 840, 861 ako piatu číslicu 7. Zostáva nám už len vypočítať kontrolnú číslicu (?).
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
5
5
6
7
8
6
1
0
0
1
?
 
Pri výpočte kontrolnej číslice postupujeme podľa časti 3 dodatku P. Postupujeme sprava tak, že číslice základného čísla (riadok A) na nepárnych pozíciách vynásobíme číslom 2 a číslice na párnych pozíciách sa zoberú v ich vlastnej desiatkovej hodnote, resp. ich násobíme číslom 1 (riadok B, tzv. multiplikačný faktor). Stanovíme súčet vytvorený číslicami na párnej pozícii a všetkými číslicami, ktoré tvoria parciálne súčiny získané z nepárnych pozícií (riadok C). Zaznamenáme jednotkovú číslicu tohto súčtu. Doplnenie tejto jednotkovej číslice na 10, predstavuje kontrolnú číslicu, ak je táto jednotková číslica rovná 0, tak potom je kontrolou číslicou 0.
 
V našom prípade je súčet číslic (riadok C):
 
1+8+5+1+0+6+1+4+8+1+2+1+0+0+2 = 40,
 
teda jednotková číslica nášho súčtu je 0, a preto kontrolnou číslicou je 0.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
9
5
5
6
7
8
6
1
0
0
1
 
B
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
C
1+8
5
1+0
6
1+4
8
1+2
1
0
0
2
0
 
Kompletné medzinárodné označenie motorovej jednotky 861.001 teda bude:
 
SK - ZSSK 95 56 7861001-0
 
V metodickom usmernení je pre dieselové motorové jednotky (motorové vozne) uvedené:
 
"Keďže podľa štruktúry 12–miestneho štandardného európskeho čísla (uvedenej v úvode usmernenia) je určený interval medzi piatou až jedenástou číslicou v rozmedzí 0000001 až 8999999, nie je teda možné použiť na mieste piatej číslice v poradí číslicu „9”. Druh HDV „Dieselová motorová jednotka (motorový alebo prívesný vozeň)” je určený v tabuľke číslicou „5” na druhom mieste v poradí. Pre označenie tohto druhu HDV bude mať nové 12-miestne štandardné európske číslo nasledovný tvar:
 
95 56 7XXX XXX-X (ale len pre účel registrácie).
 
Týmto označením totiž nebude zachovaná pôvodná kontrolná číslica. Uvedené označenie sa použije len pre registráciu 12-miestneho označenia tohto druhu HDV v národnom registri vozidiel s tým, že sa musí znovu dopočítať kontrolná číslica.
 
Nakoľko prevádzka predmetného druhu HDV je predpokladaná iba na území SR, nie je nutné striktne dodržať v tomto bode označenie podľa TSI, keďže by to viedlo k hromadnému prečíslovávaniu (výpočtu novej kontrolnej číslice) už jestvujúcich 7-miestnych evidenčných čísiel príslušného druhu HDV, ktoré zostávajú umiestnené na vozidlách. Z tohto dôvodu na nich zostane zachované pôvodné označenie v tvare XXX XXX-X aj s pôvodnou kontrolnou číslicou.".
 
Ide v podstate o to, že piata číslica je vypočítaná tak, aby kontrolná číslica pôvodného národného označenia a kontrolná číslica podľa TSI bola zhodná. Pre dieselové motorové jednotky (motorové alebo prívesné vozne) táto vypočítaná číslica je 9, ale vzhľadom na určený rozsah 0000001 až 8999999 nemôže byť piatou číslicou 9, preto úrad určil číslicu 7.  
 
Ak by sme ako piatu číslicu namiesto 7 použili 9, pre naše motorové jednotky radu 861 by platilo:
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
9
5
5
6
9
8
6
1
0
0
1
6
B
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
C
1+8
5
1+0
6
1+8
8
1+2
1
0
0
2
6
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
9
5
5
6
9
8
6
1
0
0
2
4
B
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
C
1+8
5
1+0
6
1+8
8
1+2
1
0
0
4
4
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
9
5
5
6
9
8
6
1
0
0
3
2
B
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
C
1+8
5
1+0
6
1+8
8
1+2
1
0
0
6
2
 
Teda kontrolná číslica v národnom označení aj v označení podľa TSI by bola zhodná.
 
Národné označenie HDV 861.003-6 (?)
Označenie HDV 861.003-6
 
Zvláštne pôsobí postup úradu pri prideľovaní medzinárodného čísla pre motorové jednotky radu 861. Pri starších motorových vozňoch a jednotkách sa zachovala pôvodná kontrolná číslica a piata číslica 7 sa použila len pre účely registrácie HDV. V skutočnosti bola na HDV uvedená piata číslica 9.
 
Národné a medzinárodné označenie HDV 810.365-7 
Označenie HDV
 
Paradoxne, pri nových motorových jednotkách radu 861 úrad síce postupuje rovnako podľa metodického usmernenia, ale piata číslica 7 je použitá nielen pre účely registrácie, ale je uvedená aj na HDV.
 
Problémom sa však v tomto prípade javí národné označenie v známom tvare ABC.DEF-K. Kontrolná číslica uvedená v tomto národnom označení totiž nesúhlasí s výpočtom podľa STN 28 0082. Lenže táto norma bola zrušená.
 
V článku 5 metodického usmernenia je uvedené, že:
 
"Označenie na čelách HDV zostáva bez zmeny. HDV budú na čelách označené liatinovou tabuľkou alebo farbou. Označenie na bokoch HDV bude vykonané podľa vzoru jednotného označovania (podľa príkladu uvedeného vyššie). Tvar číslic, ich veľkosť, medzery medzi nimi a skupinami číslic je stanovený v TSI Prevádzka a riadenie dopravy a TNŽ 28 0080. Nové označenie sa na bokoch HDV umiestni na hlavnom ráme vozidla alebo na spodnej časti každej bočnice (väčšinou vo forme samolepiacej fólie) a to symetricky pod pôvodné evidenčné číslo.".
 
To znamená, že na čelách a bokoch HDV bude uvedené národné označenie v tvare ABC.DEF-K a medzinárodné označenie bude uvedené na hlavnom ráme. Lenže podľa čoho sa riadi národné označenie, keď norma STN 28 0082 bola zrušená.
 
V úvode som vyjadril pochybnosť o správnosti označenia motorových jednotiek radu 861 a moje pochybnosti pretrvávajú. Je zrejmé, že problematika označovania HDV na Slovensku má isté nedostatky. Je to aj z dôvodu, že chýba norma, ktorá by určovala tzv. národné označenie HDV, keďže norma STN 28 0082 bola zrušená bez náhrady. Súčasný stav v označovaní HDV pripomína bludný kruh, kde namiesto zavedenia jednoznačného systému označovania HDV preniká chaos.
 
Predpisy, ktoré Slovenská republika vo vzťahu k označovaniu HDV preberá, sa týkajú len medzinárodného označovania a nenahrádzajú zrušenú STN 28 0082. Uvedomiť si treba aj to, že metodické usmernenie, alebo pokyn nie je predpis, ani norma. Teda v súčasnosti na Slovensku problematiku označovania HDV nerieši žiadna norma alebo predpis, s výnimkou časti týkajúcej sa medzinárodného označovania HDV, t.j. dodatku P rozhodnutia Komisie č. 2011/314/EÚ zo dňa 12. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ systému transeurópskych konvenčných železníc (ďalej len „TSI“) oznámeným pod číslom K(2011) 3099, ktorým sa stanovuje spôsob označovania železničných vozidiel.
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 22. 03. 2012 | 25114x prečítané | Späť
Príspevkov: 3 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018