eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
Stretnutie historickej elezninej techniky - Rendez diesel 2009
    V sobotu a nedeu 13. a 14. júna sa v Bratislave uskutonil 11. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel pod názvom Rendez - Diesel 2009. Akciu zorganizovali eleznice Slovenskej republiky v spolupráci so elezninou spolonosou Cargo Slovakia, a. s., elezninou spolonosou Slovensko, a. s., Dopravným podnikom Bratislava, a. s., s Klubom priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ a alšími klubmi.

Noc mze a galri 2009 v dopravnom mzeu v Bratislave

   V sobotu 16. mája 2009 sa pri príleitosti Medzinárodného da múzeí uskutonil u piaty roník akcie s názvom „Noc múzeí a galérií“. Ja som sa u tradine išiel do pozrie Dopravného múzea na Šancovej ulici v Bratislave. Z múzea o 11.30 hod. odchádzal mimoriadny parný vlak cez Lama na Rendez. Na Rendeze som však bol minulý týde, preto som nemal v úmysle ís aj tam. Krátka fotoreportá zo sobotajšej návštevy Dopravného múzea v Bratislave je tu.

Prv parn de 2009 v elezninom mzeu

    Minulý víkend som chcel ís v piatok a sobotu (1. a 2. mája) do ierneho Balogu. Konalo sa tu otvorenie sezóny na iernohronskej eleznici a tohto roku to bolo v znamení 100. výroia. Ako to u v ivote chodí, lovek mieni, ivot mení. Poas uplynulého týda mi Noro oznámil, e v sobotu bude opä v Bratislave. Kee sme sa chceli po dlhom týdni opä stretnú, upravil som svoje pôvodné plány a v piatok som z ierneho Balogu odišiel rovno do Bratislavy. Tu sa v sobotu na Rendeze konal „Prvý parný de 2009“. Pod týmto názvom sa skrývalo otvorenie sezóny v elezninom múzeu v Bratislave.

Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003

     V sobotu  25. a v nedeu 26. apríla 2009 sa areáli rušového depa v Košiciach uskutonil IX. roník „Prebúdzanie Katky“ a oslavy 125. výroia prevádzky tohto parného ruša. Táto akcia prilákala mnostvo návštevníkov a pochopitene, e som nemohol chýba ani ja, a na rozdiel od minulého roku tu v sobotu bol aj Noro. Preto sa môeme s Vami spolone podeli o záitky, ktoré sme tu poas slávnostnej soboty zaznamenali. Okrem aktivít v košickom rušovom depe v sobotu sme v nedeu cez objektívy našich fotoaparátov zaznamenali aj súbenú jazdu parných vlakov. O tom všetkom je nasledujúca reportá.

Mimoriadny parn vlak pri prleitosti 64. vroia oslobodenia Bratislavy

   Vera si hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava pripomenula 64. výroie oslobodenia. Pri tejto príleitosti usporiadal Klub vojenskej histórie Carpatia a Vojenský historický ústav v Bratislave v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava rekonštrukciu bojov o oslobodenie Bratislavy. Zaujímavosou bolo, e v rámci tejto akcie bol vypravený mimoriadny parný vlak, ktorý išiel z bratislavskej hlavnej stanice a do priestorov Dopravného podniku Bratislava, kde sa rekonštrukcia bojov uskutonila. Spoluorganizátorom mimoriadnej jazdy boli eleznice Slovenskej republiky a Klub priateov histórie elezninej dopravy.

Rendez pod perinou

    Kamarát Noro na pár dní navštívil Bratislavu. Zatia, o sám vo štvrtok navštívil Múzeum dopravy a v piatok sa povozil historickými elektrikami, na sobotu (31.1.2009) sme si dohodli spoloný výlet na Rendez. Tak sa aj stalo a v sobotu predpoludním sme sa stretli v elektrike do Rae. Vea asu sme nemali, lebo u poobede Noro cestoval spä domov do Prešova.  

Nostalgia v oblakoch pary a dymu

 V nedeu 14. septembra 2008 vo Zvolene a na trati 153 zo Zvolena Šiah pokraoval zaujímavý program pod názvom "Nostalgia v oblakoch pary". Pre milovníkov eleznice bola pripravená akcia, pri ktorej sa historické koajové vozidlá predviedli v pohybe na trati zo Zvolena do Dobrej Nivy a spä. Pripomeme si priebeh tejto akcie nasledovnou fotoreportáou.
 

Report z X. ronka medzinrodnej sae pretekov parnch ruov veternov "GRAND PRIX SLOVENSKO 2008" vo Zvolene

 V sobotu 13. septembra 2008 sa vo Zvolene uskutonil X. roník medzinárodnej súae pretekov parných rušov - veteránov "Veká cena Slovenska" alebo "GRAND PRIX SLOVENSKO". Z akcie, ktorá prilákala mnostvo divákov, som pre Vás pripravil krátku fotoreportá. Upozorujem, e pripravujem aj v súvislosti s touto akciou, jedno menšie prekvapenie, no všetko chce svoj as. Zatia aspo pár postrehov a niekoko fotografií. Doplnené video v sekcii Multimédia!
 

Z archvu: 8. ronk zrazu historickch vozidiel - Rendz 2006

      V doch 2. a 3. septembra 2006 sa konal 8. roník zrazu historických koajových vozidiel v Bratislave v depe na východnom. Pripomeme si spolone túto udalos krátkou prezentáciou toho, o som na tejto akcii zaznamenal. Bol to posledný zraz, ktorý sa konal v septembri. 

10. ronk zrazu histrie Rendez 2008

 V sobotu a nedeu 14. a 15. júna t.r. sa uskutonil 10. roník Zrazu historických vozidiel v rušovom depe Bratislave východ. Na akcii boli predvedené viaceré historické exponáty v prevádzkovom stave z domova a zo zahraniia. Ja som sa akcie zúastnil v sobotu od rána zhruba do 14.00 hodiny. To, o som zachytil objektívom poas mojej návštevy na tejto akcii, Vám ponúkam v tejto krátkej fotoreportái. 


Home