eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������e - zobrazeno 5 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
4. ronk Da mze a galri oami jednho nvtevnka
   V sobotu 17. mája 2008 sa uskutonil u 4. roník Da múzeí a galérií, ktorý sa konal v tento de na celom Slovensku. V Bratislave, kde je najvyššia koncentrácia múzeí a galérií, bolo a 38 tisíc návštevníkov, ktorí si nenechali túto jedinenú akciu ujs. 

Prebdzanie Katky Koice 2008

    Dnes, 26. apríla 2008) sa v rušovom depe v Košiciach uskutonil u 8. roník populárnej akcie nielen medzi elezniiarskou obcou a to „Prebúdzanie Katky“. Pár postrehov a fotografií Vám ponúkam v tejto krátkej fotoreportái. ia ani túto akciu neobišla u takmer kadodenná realita, ke mimoriadny parný vlak z Trebišova idúci na túto akciu, prišiel so znaným zmeškaním. Ale aj napriek tomu sa táto akcia v prvý de vydarila, k omu bezpochyby prispelo krásne slnené poasie. U len pripomeniem, e aj táto akcia sa niesla v znamení 160. výroia príchodu prvého parného vlaku na naše krásne Slovensko.

eleznice s raj technickch pamiatok

Azda výnimone vysoká miera stavovskej cti, ktorou sa vyznaovali v minulosti všetky elezniiarske profesie, viedla k tomu, e tento rezort neniil všetku techniku, ktorú u nepotreboval. V kadom prípade - hoci napríklad po Slovensku sa bene likvidujú staniky, aké si v Británii chránia, aj ke u nie sú zástavkou - je zoznam elezniných pamiatok v Bratislave väší, ako v iných technických odvetviach. A to nehovoríme o elezniných modelároch, ktorí vo svojich maketách a modeloch zachovali ovea viac. (celý lánok...)

15.2.2008, Bratislavské noviny (gub)

Zimn jazdy historickmi vlikmi na trati 153

 V sobotu 9. februára 2008 sa uskutonila jedna z prvých akcií z príleitosti 160. výroia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko. O význame 160. výroia príchodu parného vlaku na Slovensko bude mono jeden z alších lánkov. Teraz sa však spolone pozrime na akciu, ktorej som sa zúastnil spolu s mnohými fanúšikmi eleznice. Akciu pripravil Klub historickej techniky pri Rušovom depe vo Zvolene. Aby som náhodou v pracovnom zápale nezabudol poakova, poakujem sa radšej hne teraz v úvode všetkým, ktorí túto skvelú akciu pripravili a zrealizovali.

Z archvu: RENDEZ 2005

V doch 3. a 4. septembra 2005 usporiadalo Múzejno-dokumentané centrum elezníc Slovenskej republiky v spolupráci so elezninou spolonosou Slovensko, slovenskými klubmi historických elezniných vozidiel a klubmi elezniných modelárov 7. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel. Zraz sa uskutonil tradine v priestoroch Rušového depa Bratislava východ (Rendéz). Touto krátkou fotoreportáou Vás pozývam na malú prezentáciu toho, o som na akcii zachytil objektívom svojho fotoaparátu.


Home