eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Tri zelen a tyri erven na letisku Slia
Peter, 29.08.2011 (12060 pretan)

Poas uplynulého víkendu, v sobotu 27. a nedeu 28. augusta 2011, sa na letisku Slia konali letecké dni SIAF 2011. Pri tejto príleitosti boli vypravené mimoriadne vlaky. Moja pozornos bola zameraná na mimoriadne vlaky z Banskej Bystrice na Letisko Slia. Na letisko je vybudovaná vleková koaj zo stanice Vlkanová. Na mimoriadnom vlaku boli nasadené dva historické motorové vozne radu 801, medzi ktorými boli vloené dva prívesné vozne.

V sobotu som mal iný program, preto fotenie mimoriadneho vlaku na vleke na letisko Slia, som si naplánoval v nedeu. V nedeu skoro ráno som vyrazil z Bratislavy, aby som pred letiskom Slia zadokumentoval túto mimoriadnu udalos. Na prvý vlak som pokal nealeko letiska. Takmer naas poda zverejneného cestovného poriadku sa k letisku priblioval prvý nedený mimoriadny motorový vlak.
 
Motoráik smeruje na letisko Slia
Slia 
 
Vleka na letisko Slia
Slia 
 
Netrvalo dlho a vlak sa objavil pri spiatonej ceste do stanice Banská Bystrica.
 
Návrat do Banskej Bystrice
Slia 
  
Ke mimoriadny vlak prešiel, presunul som sa na malú stanicu v Banskej Bystrici, kde som pokal na prejazd mimoriadneho vlaku.
 
Mimoriadny vlak prechádza cez zastávku Banská Bystrica mesto
 Banská Bystrica
 
Po odfotení vlaku na malej stanici som išiel rovno na stanicu Banská Bystrica, pretoe príleitos previes sa vlekovej trati na letisko Slia bola lákavá. V pokladni som si kúpil akciový spiatoný cestovný lístok za 1,- € a nasadol do vlaku. Vlak síce nebol plný, ale cestujúcich bolo dos.
 
Banská Bystrica
Banská Bystrica 
 
Cieová stanica Slia letisko sa na tabuli neobjavuje asto
Banská Bystrica 
 
Na letisku na Sliai bol vystavený aj pancierový vlak, ktorého pohyb zabezpeoval parný ruše 422.0108. Malý býek. Medzitým sa zaal letecký de a vo vzduchu zaala letecká šou.  
 
Pancierový vlak
 Slia
 
Letecká šou
Slia
 
Parný ruše 422.0108 na pancierovom vlaku
 Slia
 
Súprava motorového vlaku poas prestávky na letisku Slia 
Slia
 
Mimoriadny motorový vlak mal na letisku len krátku prestávku, preto som opä nastúpil a odviezol som sa spä do Banskej Bystrice. Poasie v nedeu neprialo návštevníkom leteckých dní. U na letisko popchalo a neskôr sa i rozpršalo. Na stanici v Banskej Bystrici som pokal na odchod posledného predpoludajšieho vlaku a išiel domov.
 
Návrat do Banskej Bystrice
Mimoriadny vlak  Mimoriadny vlak
 
Vlkanová
Vlkanová
 
 alší vlak odchádza na letisko Slia
 Banská Bystrica
 
Aj ke motorový vlak na letisko Slia bol urený najmä návštevníkom leteckých dní, viacerí, rovnako ako ja, vyuili túto príleitos len tak sa vlakom previes na trati, na ktorej vlaky bene nechodia. Na záver zostáva u len vyjadri poakovanie priateom z Klubu historickej techniky Zvolen a Spolonosti Povaskej dráhy ilina, ktorí spolone mimoriadne motorové vlaky zabezpeovali. Fotografie sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Vlakom na Medzinrodn leteck dni SIAF 2011 (18.08.2011)
Vluka na trati 170 Kostiviarska Bansk Bystrica (29.04.2010)
Tri roky elektrickej prevdzky na trati Zvolen Bansk Bystrica (10.12.2009)
Tra 170: Vrtky - Bansk Bystrica - Zvolen os.st (27.09.2007)


Home